App By Web LTD

משתמשת בקבצי cookies באתר זה לצרכי שיווק ובמטרה לספק לך ולאחרים חוויית גלישה טובה יותר.לשם כך אנו זוכרים ומאחסנים מידע על אופן הגלישה שלך באתר באמצעות שימוש בקבצי Cookies.
לאישור, המשך גלישה כרגיל. לחלופין, לקבלת מידע נוסף קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.


אשר וסגור מדיניות הפרטיות

תנאי שימוש לאפליקציית wApp

עודכן בתאריך: 08/03/2019

כללי

1. תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באפליקציית wApp (להלן: "האפליקציה"), המופעלת ומנוהלת על ידי App By Web LTD מרחוב משה דיין 2, שדרות (להלן: "App By Web"). השימוש באפליקציה ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באפליקציה, לרבות למדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מכשיר טלפון סלולארי, מכשיר טלפון סלולרי חכם ("סמארטפון") ומחשב לוח ("טאבלט").

2. תנאי השימוש באפליקציה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחסים גם לנשים.

3. בתנאים אלה, המונחים "תוכן" או "תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, audio-visual או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.

4. App By Web רשאית לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה.

5. תנאים אלו נכתבו בשפה מובנת לכל ובהתקנת האפליקציה הנך מקבל תנאים אלו כלשונם ובמלואם לאחר שהבנת את תוכנם ולא תהיינה לך כל טענה ו/או תלונה באשר לאי הבנת משמעותם.

השימוש באפליקציה

6. השימוש באפליקציה הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל אופן אחר או בכל דרך אחרת שהיא בתכנים מתוך האפליקציה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכן כל פרסום שהוא ובכל מדיה אחרת, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת מצד App By Web, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה).

7. אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהו בפרסומות ובתכנים מסחריים ובכל אופן אחר שהוא אף שאינו צרכי פרסום ו/או שיווק ו/או שימוש מסחרי כלשהוא.

8. אין לעשות כל שימוש באפליקציה שאינו כדין ו/או בניגוד לכל חוק ו/או תקנה ו/או הוראה סטטוטורית לרבות שימוש שיש בו ו/או שעשוי לעלות לכדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה לכדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר כאמור.

רישום לאפליקציה וקבלת עדכונים

9. חלק מהשירותים המוצעים לציבור באפליקציה טעונים רישום לאפליקציה. במסגרת הרישום תתבקש לעדכן פרטים אודותייך כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, וכן לבחור סיסמא אישית. חלק מן הפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבלא מסירת נתונים אלו לא ניתן יהיה לבצע את הרישום ויכול כי שירותים מסוימים יוכלו להינתן אך ורק לאחר רישום. בחלק מהשירותים, יכול ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים/פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או כי לשיקול דעת App By Web, ניתן יהיה להעניק שירותים אלו לאחר מסירת הנתונים/פרטים הללו.

10. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכן את App By Web באמצעות פנייה לשירות הלקוחות דרך האפליקציה או באמצעות אתר האינטרנט של App By Web או בכתובת במייל wapp@appbyweb.com

11. במהלך הרישום לאפליקציה הלקוח מאשר הסכמה לאישור קבלת הודעות פוש ("push notifications") וניוזלטרים מ App By Web שעשויים להיחשב כדברי פרסומת, כקבוע בתיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982, סעיף 30 א`. באפשרותך להפסיק קבלת הודעות פוש כאמור בכל עת באמצעות עדכון באפליקציה או באמצעות המכשיר הסלולארי שלך וכן להפסיק קבלת ניוזלטרים באמצעות פניה ל App By Web דרך שירות הלקוחות באפליקציה או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של App By Web בכתובת wapp@appbyweb.com

קניין רוחני

12. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה, לרבות זכות היוצרים הבלעדית בקוד האפליקציה, וכן בכל תוכן הכלול בה הינן של App By Web בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל App By Web להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ App By Web או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה)

אחריות App By Web

13. App By Web ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחראיות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש באפליקציה ומכל הצגה או פרסום של תכנים המופיעים באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה

14. התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS). לא תהיה למשתמש באפליקציה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי App By Web ו/או מי מטעמה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים אינדיבידואלים של משתמשים שונים. לפיכך, השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

שינויים באפליקציה והפסקת השירות

15. App By Web רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה והכל, בלא צורך בהודעה מוקדמת לציבור המשתמשים בה מראש.

16. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, App By Web רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

מדיניות הגנת הפרטיות

17. מדיניות הגנת הפרטיות ניתנת במפורט באתר החברה
ועיקריה ניתנים גם בתנאי השימוש.

18. הנתונים שתמסור בעת הרישום יישמרו במאגר מידע של App By Web. אינך חייב על פי החוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכל להשתמש בשירותים כלשהם באפליקציה.

19. בעת השימוש באפליקציה יכול שיצטבר מידע על נוהגיך והרגלי הקנייה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת להחזיר, מידע על פרסומת שהבעת בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי תשלום ששימשו אותך ועוד. App By Web תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך הרישום לשירותי השונים באפליקציה, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. App By Web תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) רלוונטיים לו.

20. נכון לשימוש באפליקציות נהגי מוניות בלבד ! בשימוש באפליקציה הנך מאשר שידוע לך כי App By Web תקבל מעת לעת נתונים על מיקומך ועל מסלול התנועה שלך, גם כאשר האפליקציה כבויה. App By Web תשתמש בנתונים אלה רק במסגרת השימוש שלך באפליקציה, בין היתר כדי לשפר את חווייתך כלקוח ולהציע לך הצעות מבוססות מיקום. ידוע לך שהנך יכול להסיר את השירות המבוסס מיקום באמצעות עדכון הגדרות האפליקציה, ואחרי ההסרה/כיבוי שירותי המיקום באפליקציה, App By Web לא תקבל את נתוני מיקומך והמסלול ולא תוכל לעדכנך באשר לשירותים מבוססי מיקום.

21. App By Web תהא רשאית לשמור, לאסוף ולתעד נתונים אלה ולעשות בהם שימוש לצרכיה ו/או לצורך מתן שירותים ללקוחותיה, לרבות ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים במידע לצורך פיתוח שירותים, שיווקם ו/או הצעת שירותים שונים, וזאת תוך שמירה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

22. App By Web לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטייך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באפליקציה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן:

22.1. במקרה שתפר את תנאי השימוש באפליקציה, או אם תבצע באמצעות האפליקציה, או בקשר איתה, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

22.2. בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה ל App By Web למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

22.3. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בינך לבין App By Web (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה) יתבררו בבית המשפט המוסמך בעיר תל –אביב יפו.

22.4. בכל מקרה בו לדעת App By Web מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך.

סמכות שיפוט

23. על תנאים אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ובית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש אלו תישמע אך ורק בבית המשפט המוסמך לפי כללי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב-יפו.

שירות לקוחות

24. App By Web מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות. ככל שישנה סברה כי באפליקציה פורסם תוכן פוגע כלשהו, או מהווה הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין, ניתן לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל : info@appbyweb.com